مقایسه انتقال اطلاعات در شبکه GPRSبا شبکه خط ثابت

علی رغم برتری سیستم GPRSدر مورد صرفه جویی برای مشترک که تنها به اندازه حجم اطلاعات انتقالی هزینه می پردازد، انتقال اطلاعات از طریق شبکه […]