مفهوم و تعریف تعهد سازمانی

مفهوم و تعریف تعهد سازمانی

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

مفهوم و تعریف تعهد سازماني براي اولين بار توسط وايت مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و سپس بوسيله بسياري از محققان از جمله : پورتر ، موداي ، استيرز ، آلن ، مي ير و بيكر توسعه داده شد ( دميراي و كراباي[۱] ، ۲۰۰۸ : ۱۳۹ ) .

بررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که این موضوع بسیار گسترش یافته است و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی تعاریف مختلفی را از آن ارائه داده اند.

هال و همكارانش تعهد سازماني را فرآيندي مي دانند كه در آن فرآيند، اهداف فرد و سازمان تا حد زيادي با هم تلفيق گرديده و همنوا مي شوند ( اشرفي ،  ۱۳۷۴ : ۲۱ ) .

ماودی، پیتر و استیرز (۱۹۹۲) تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یک سازمان که شامل یک باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های یک سازمان، میل به صرف تلاش قابل ملاحظه بخاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان میشود، می دانند(کانشیرو[۲]، ۲۰۰۸ : ۴۴ ) .

از نظر ويليامسون و اندرسون نيز تعهد سازماني عبارتست از شدت و گستردگي مشاركت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان و شغل و احساس هويت، كه وجود ا حساس هاي مزبور در فرد به افزايش وابستگي گروهي و رفتار شهروندي منجر خواهد شد ( دوستدار، ۱۳۸۵: ۷۵ ).

اردهیم ، وانگ و زیکر[۳] (۲۰۰۶ : ۹۵۹ ) ، تعهد سازمانی را حالتی روانی معرفی می کنند که نوع رابطه کارمند  با سازمانش را مشخص می کند و این رابطه شامل استنتاجی برای کارمند است که ادامه عضویت کارمند را در سازمان تعیین می کند .

از نظر چلبی (۱۳۷۵) تعهد یکی از عناصر محوری هر جامعه است و از لحاظ مفهومی در هر مورد از تعهد نوعی ضرورت وجود دارد ; ضرورت برای کسی در انجام دادن چیزی .

مطابق تعريف استيرز و پورتر (۱۹۸۳) تعهد سازماني به تعيين هويت فرد با يک سازمان خاص و درگيري و مشارکت او با آن سازمان مي باشد. در اين تعريف تعهد سازماني شامل سه عامل مي شود :

  1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزش هاي سازمان
  2. تمايل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان (اهداف سازمان)
  3. آرزو و خواست قوي و عميق براي ادامه عضويت در سازمان ( فوتی[۴] و همکاران ، ۲۰۰۵ : ۲۰۴ ) .
مطلب روز  تعریف مدیریت منابع انسانی چیست و نقش آن در سازمان چگونه است؟

رابرتز و ديگران(۱۹۹۰) عقیده دارند این دو نوع نگرش تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکل های تعهد منجر به برخی شکل های دیگر می شود(مدني و زاهدي ، ۱۳۸۴ : ۱۷).

که این با نتیجه گیری با یافته های میر و همکاران نیز سازگاری دارد. میر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۴  انجام داده اند با تفکیک دو بعد نگرشی و رفتاری تعهد ، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی را ارائه کرده اند.

آلن و میر تعهد سازماني را يك حالت رواني می دانند كه بیانگر نوعي تمايل ، نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يك سازمان مي باشد.

تمايل يعني علاقه و خواست قلبي براي ادامه خدمت در سازمان (تعهد عاطفی) نياز يعني فرد به خاطر سرمايه گذاري هايي كه در سازمان كرده ناچار به ادامه خدمت در آن است (تعهد مستمر) و الزام عبارت از دين ، مسئوليت و تكليفي است كه فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن مي بيند (تعهد هنجاری) (آلن و مير، ۱۹۹۰ : ۱-۱۸ ).

آنها معتقدند نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است (آلن و میر ، ۱۹۹۰: ۳ ) .

هانت و مورگان تعهد سازمانی را در دو بعد خرد و کلان مورد توجه قرار داده اند . تعهد در بعد خرد عبارت از تعهد به گروه های خاص سازمانی که شامل گروه های کاری ، سرپرستان و مدیریت عالی می شود و تعهد در بعد کلان که عبارت از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم .

بر این اساس تعهد در سطح خرد لزوما معادل تعهد در سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد پایین در سطح کلان منجر گردد ( مشبکی ، ۱۳۷۶ : ۱۷۹ ) .

بیکر (۱۹۶۰) تعهد سازمانی را به عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده است بر این اساس هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد . تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد شد وی معتقد است این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی است که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت .

مطلب روز  گان چارت

تعریف فوق وقتی برای بیان تعهد به سازمان به کار می‌رود که فعالیت‌های مستمر فقط به عضویت در سازمان اشاره داشته باشد. (حضوری ، ۱۳۸۴ : ۲۲).

بر اساس نظر كليپ تعهد سازماني مبين رفتار افراد در جهت ارزش ها و اهداف سازمان براساس انتظارات هنجاري و قانوني  سازمان ها از اعضايشان مي باشد (دميراي و كراباي، ۲۰۰۸ : ۱۴۰).

وينز (۱۹۸۲) معتقد است تعهد سازماني سبب پافشاري و فداكاري شخص جهت كاميابي سازمانش شده و بيانگر شيفتگي و تمايل افراد به سازمان مي باشد ( ليو[۵] ، ۲۰۰۸ : ۱۱۸ ) .

رابينز مي گويد ( ۱۳۷۴ ) : تعهد سازمانی ، یک نگرش کاری است ( نگرش ، نشان دهنده نحوه احساس شخص درباره جیزی است ).

به نظر رابینز ( ۲۰۰۵ ) ، تعهد سازمانی عبارت از حالتی است که فرد سازمانی را معرّف خود بداند و آرزو کند در عضویت آن سازمان باقی بماند .

به عبارت دیگر ، تعهدسازمانی یک نگرش درباره ی وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه ی مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند ( رحمان سرشت و فياضي ، ۱۳۸۷ : ۷۹-۷۸ ) .

شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند : « نگرش یا جهت‌گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می‌کند » .

کانتر تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم‌های اجتماعی می‌داند .

به عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ کند ( ساروقي ، ۱۳۷۵ :  ۶۵-۶۶ ) .

مطلب روز  ایجاد و دوباره ساختن اعتماد

بوکانان (۱۹۷۴) تعهد سازماني  را نوعي وابستگي عاطفي و تعصب آميز به يک سازمان  خاص میداند که بوسیله سه پارامتر اساسی در نگرش افراد بسوی سازمان مشخص گردیده است :

  1. درونی سازی اهداف و ارزش ها
  2. فعالیتی که به عنوان قسمتی از نقشش انجام می دهد
  3. احساس تعلق به سازمان ( ميشل[۶] ، كورت[۷] و پتال[۸] ، ۲۰۰۹ : ۲۶۸).

در ادبيات تعهد سازماني چند تعريف مسلط وجود دارد كه شرح آن در زير آمده است :

الف. تعهد نگرشي يا اخلاقي[۹] :

از همانند سازي و دلبستگي نسبتاً بالاي فرد با يك سازمان خاص به دست مي آيد. اين تعريف به طور مفهومي مي تواند حداقل به وسيله سه عامل :

  1. اعتقاد قوي به پذيرش اهداف و ارزش هاي سازمان؛
  2. تمايل به انجام تلاش هاي قابل ملاحظه براي سازمان؛
  3. تماياً به ادامه عضويت در سازمان ، مشخص مي شود .

ب. تعهد حسابگرانه يا رفتاري[۱۰] :

اين تعهد بر اساس الگوي مبادله[۱۱]يا پاداش  ارزش هومنز و گولدنر[۱۲] پايه ريزي شده است . تعهد حسابگرانه به عنوان پديده اي ساختاري كه نتيجه معامله فرد و سازمان و هم چنين دگرگوني در مزاياي جانبي و سرمايه گذاري هايي كه براي فرد در طول زمان به وجود مي آيد، تعريف شده است .

ج. تعهد هنجاري :

اين تعهد فرايندي است كه به موجب آن كنش هاي سازماني مثل گزينش ها و روش هاي اجتماعي شدن[۱۳]

و ويژگي هاي دروني فرد[۱۴] هم چون وفاداري تعميم يافته[۱۵] ارزش هاي مورد توافق سازمان مشخص و نگرش هاي وظيفه اي باعث ايجاد تعهد سازماني مي شود ( امامي ، ۱۳۸۷ : ۱۰ ).

مفهوم و تعریف تعهد سازمانی

 

[۱] – Demiray & Curabay

[۲] – Kaneshiro

[۳] . Jesse Erdheim , Wang and Zickar

[۴]Foote et al.

[۵] – Liou

[۶] – Michael

[۷]  – Court

[۸] – Petal

[۹] – Moral or Attitudinal Commitment

[۱۰] – Behavioral or Calculative

[۱۱] – Exchange Model

[۱۲] – Homans & Goulnr

[۱۳]  – Socialization Procedures

[۱۴] – Individual Predispositions

[۱۵] – Generalized Loyalty

مشاوره سئو و تولید محتوا

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید