داستان اخلاقی (گفتگوی ابلیس و فرعون)

داستان اخلاقی (گفتگوی ابلیس و فرعون) فرعون از شاهان یاغی و ستمگر مصر بود و ادعای پروردگاری می‌کرد، روزی ابلیس نزد فرعون آمد، فرعون خوشه‌ای […]