کلیدهای میانبر بخش مدیریت دیدگاه در وردپرس

کلیدهای میانبر بخش مدیریت دیدگاه در وردپرس

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

کلیدهای میانبر بخش مدیریت دیدگاه در وردپرس

اگر سایت ما پرمخاطب باشد احتمالا هر روز با تعداد بالایی از دیدگاه ها روبرو می شویم کهد مدیریت آنها وقت گیر و زمان بر است اما در وردپرس کلید های میان بر مخصوصی برای مدیریت دیدگاه ها وجود دارد.
برای مدیریت دیدگاه ها در وردپرس از داشبورد وردپرس به بخش دیدگاه ها می رویم
ابتدا با زدن یکی از دکمه های Jیا ( Kدکمه های وسط صفحه کلید) اولین دیدگاه را انتخاب ( )selectکنید حالا می توانیم با زدن هر یک از این دو دکمه در میان دیدگاه ها حرکت کنیم
J برای رفتن به دیدگاه بعدی (پایینی)
K برای رفتن به دیدگاه قبلی (بالایی)
درحالی که دیدگاهی را که قصد مدیریت آن را داریم انتخاب کرده ایم می توانیم از میانبرهای
زیر استفاده کنیم
A برای پذیرش دیدگاه
S برای انتخاب دیدگاه به عنوان جفنگ ()spam
D برای بردن دیدگاه به زباله دان یا حذف دیدگاه

برای بازگرداندن دیدگاه از زباله دان
U برای عدم پذیرش دیدگاه
R برای پاسخ دادن به دیدگاه
Q برای ویرایش سریع
E رقتن به صفحه ویرایش دیدگاه
کلیدهای بالا برای مدیریت یک دیگاه بود، برای مدیریت چند دیدگاه بصورت هم زمان ابتدا باید
باید دیدگاه هایی را انتخاب ( )checkکنیم.
برای این کار درحالی که با استفاده از کلید های Jو Kبه دیدگاه مورد نظر رسیدم با زدن کلید
x
آن را انتخاب ( )checkمی کنیم و به همین صورت ادامه می دهیم تا همه دیدگاه های مورد نظر
را انتخاب کنیم. با استفاده از میانبر
Shift-xمی توانیم تمام دیدگاه ها را بصورت یکجا انتخاب
کنیم.
حال می توانیم از میانبر های زیر استفاده کنیم
Shift-a برای پذیرش دیدگاه ها
Shift-s برای انتخاب دیدگاه ها به عنوان جفنگ ()spam
Shift-d برای حذف دیدگاه ها
Shift-u برای عدم پذیرش دیدگاه ها
Shift-t برای بردن دیدگاه ها به زباله دان
Shift-z برای بازگرداندن دیدگاه ها از زباله دان

منبع : کلیهای تقلب در وردپرس -تیم همیار وردپرس

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید