کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500

کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500

در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل 3 بخش کلی میشود

که در تصویر زیر نشان داده شده است.شرح هر یک از این بخش ها در ادامه آمده است.

کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500

کلاس منطقه
استفاده از تجهیزات و ابزارهای غیر ایمن در محیط آلوده به گاز، بخار، گرد و غبار و یا الیاف

قابل اشتعال، میتواند باعث انفجار و آتشسوزی شود. در قسمت اول کد و برای تعیین

میزان خطر محیطهای مختلف، کلاسهایی تعریف شده است. استاندارد ملی برق آمریکا

(NEC) فضای صنایع را از نظر قابلیت و احتمال انفجار به 3 کلاس ( class ) تقسیم کرده

است. این 3 کلاس بر حسب نوع مواد آتشزای موجود در آنها عبارتاند از:

– کلاس 1 : محیطی است که در آن گازهای قابل اشتعال وجود دارد، مانند تاسیسات نفتی.

– کلاس 2 : محیطی است که در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار منیزیم، آلومینیوم و … موجود باشد.

– کلاس 3: فضایی است که در آن فیبرهای قابل اشتعال مانند پنبه، کنف، برادههای چوب و … موجود باشد.

هر یک از سه کلاس بالا، برحسب احتمال آتش سوزی به دو بخش ( Division ) تقسیم میشوند که عبارتاند از:

– بخش 1 : در شرایط عادی و هنگام بهره برداری از تجهیزات، مواد آتشزا در فضا وجود دارد.

– بخش 2 : در شرایط عادی و هنگام بهرهبرداری از تجهیزات، مواد آتشزا در فضا وجود ندارند اما در حالت غیرعادی

به دلایل مختلف از جمله ازکار افتادگی و خرابی تجهیزات، این مواد به فضای کار وارد و منطقه خطرساز میشود.

گروه گازی
اگر طبق قسمت اول کد، محیط کاری یک تجهیز جز کلاسهای 1 و 2 باشد، باید نوع گاز و

یا گرد و غبار قابل اشتعال مشخص شود. طبق جدول زیر، استاندارد NEC500 محیط های

صنعتی را بر حسب نوع گازها و غبارهای خطرناک، به کلاس تقسیم میکند.

کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500

منبع: کتاب تجهیزات ضد انفجار و کد بندی آن ها

 

کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید