پایان پزشکی: پیش بینی آینده سلامت خود

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

پایان پزشکی: پیش بینی آینده سلامت خود

پایان پزشکی نزدیک است. این به معنای آن است که هر مدلی که

در پزشکی انجام میدهیم باید و حتماً تغییر خواهد یافت. یک تیپ نوینی

از پزشکی در حال پدیداری است. یک انقلاب در این که ما حتی چگونه پیرامون پزشکی

فکر میکنیم، در حال پدیداری است. جا به جایی عظیم در پزشکی از مراقبت از بیماری

به سوی پیشبینی و آن گاه از پیشبینی به سوی پیشگیری خواهد بود.

در نهایت، پایان پزشکی باز تولد پزشکی خواهد بود؛ پزشکی

بازآفرینشی و افزایندة طول عمر. این موجب خواهد شد که دانشکدههای پزشکی،

بیمارستانها، پزشکان و دولتها، منابع و آموزش خود را برای نسل آینده و پزشکان و

کادر پزشکی را به گونهای تغییر دهند که بتوانند سلامت عموم و تندرستی را )نه تنها

بیماری(، مدیریت نمایند. هنگامی که شما بتوانید سلامت یک فرد یا جمعیت را پیشبینی

کنید، میتوانید پیامد را با به کارگیری اقدامات پیشگیرانه جهت توقف پدیداری بیماری، به

کار گیرید. این یک مفهوم بنیان برافکن است که هم اکنون، دانش کافی را برای

انجام کامل آن نداریم ولی در آینده، طی ده تا بیست سال، میتوانیم

پزشکی را به صورت تقریباً کامل به سوی خدمات پیش بینانه و پیشگیرانه

سوق دهیم. مفاهیم پدیداری پزشکی بازآفرینشی، به عنوان انقلابی در پزشکی،

در تعدادی از گونههای جانوری نهفته است که هم اکنون این توانمندی

را دارند. سمندرها و ستارة دریایی، اندامهای خود را جوان کرده و

اندامهای جدید و دم خود را با برنامه ریزی غیرارادی سلولهای خود رشد

میدهند به گونهای که هنگامی که آنها اندام یا دم خود را از دست

میدهند، دوباره رشد میکنند. ما در حال یادگیری آن هستیم که چگونه این مکانیسم

بازآفرینش کار میکند و فعالیت خود را بر تیپ ویژهای از سلول، یعنی سلولهای

بنیادی جنینی که پتانسیل بزرگی را در پزشکی دگردیسی در خود نهفته

دارند، متمرکز کردهایم. این سلولها میتوانند به هر سلول، بافت یا عضو

در بدن، بدل شوند.

منبع: کتاب پزشکی آینده

 

 

پایان پزشکی: پیش بینی آینده سلامت خود

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید