سندهای خطای شخصی سازی شده در htaccess

سندهای خطای شخصی سازی شده در htaccess

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

با سلام خدمت کاربران 8a8.ir امروز با بررسی روش سندهای خطای شخصی سازی شده در htaccess با شما خواهیم بود.

احتمالا در بسیاری از وب سایت ها با صفحات شخصی سازی شده ی 404ومواجه شده اید و پرسیده اید که گونه می توان چنین صفحاتی را طراحی کرد؟
پاسخ این سوال واقعا ساده است.
با نگاهی به دستورات زیر پاسخ خود را خواهید گرفت:

ErrorDocument 100 /100_CONTINUE
ErrorDocument 101 /101_SWITCHING_PROTOCOLS
ErrorDocument 102 /102_PROCESSING
ErrorDocument 200 /200_OK
ErrorDocument 201 /201_CREATED
ErrorDocument 202 /202_ACCEPTED
ErrorDocument 203 /203_NON_AUTHORITATIVE
ErrorDocument 204 /204_NO_CONTENT
ErrorDocument 205 /205_RESET_CONTENT
ErrorDocument 206 /206_PARTIAL_CONTENT
ErrorDocument 207 /207_MULTI_STATUS
ErrorDocument 300 /300_MULTIPLE_CHOICES
ErrorDocument 301 /301_MOVED_PERMANENTLY
ErrorDocument 302 /302_MOVED_TEMPORARILY
ErrorDocument 303 /303_SEE_OTHER
ErrorDocument 304 /304_NOT_MODIFIED
ErrorDocument 305 /305_USE_PROXY
ErrorDocument 307 /307_TEMPORARY_REDIRECT
ErrorDocument 400 /400_BAD_REQUEST
ErrorDocument 401 /401_UNAUTHORIZED
ErrorDocument 402 /402_PAYMENT_REQUIRED
ErrorDocument 403 /403_FORBIDDEN
ErrorDocument 404 /404_NOT_FOUND
ErrorDocument 405 /405_METHOD_NOT_ALLOWED
ErrorDocument 406 /406_NOT_ACCEPTABLE
ErrorDocument 407 /407_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
ErrorDocument 408 /408_REQUEST_TIME_OUT
ErrorDocument 409 /409_CONFLICT
ErrorDocument 410 /410_GONE
ErrorDocument 411 /411_LENGTH_REQUIRED
ErrorDocument 412 /412_PRECONDITION_FAILED
ErrorDocument 413 /413_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE

ErrorDocument 414 /414_REQUEST_URI_TOO_LARGE
ErrorDocument 415 /415_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
ErrorDocument 416 /416_RANGE_NOT_SATISFIABLE
ErrorDocument 417 /417_EXPECTATION_FAILED
ErrorDocument 422 /422_UNPROCESSABLE_ENTITY
ErrorDocument 423 /423_LOCKED
ErrorDocument 424 /424_FAILED_DEPENDENCY
ErrorDocument 426 /426_UPGRADE_REQUIRED
ErrorDocument 500 /500_INTERNAL_SERVER_ERROR
ErrorDocument 501 /501_NOT_IMPLEMENTED
ErrorDocument 502 /502_BAD_GATEWAY
ErrorDocument 503 /503_SERVICE_UNAVAILABLE
ErrorDocument 504 /504_GATEWAY_TIME_OUT
ErrorDocument 505 /505_VERSION_NOT_SUPPORTED
ErrorDocument 506 /506_VARIANT_ALSO_VARIES
ErrorDocument 507 /507_INSUFFICIENT_STORAGE
ErrorDocument 510 /510_NOT_EXTENDED

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید